تلفن پاسخگویی:

22795182 | 021-66502350

بخش های درمانی

مرکز توانبخشی و توانمندسازی عصبی توانش در راستای ارائه خدمات جامع و کامل به مراجعین محترم خود درمان های زیر را ارائه می دهد :

درمانهای نوروتراپی شامل:

نوروفیدبک 

تی دی سی اس 

سی ای اس

نقشه مغزی QEEG

AVS

Forbrain

Eye thinking

انواع آزمون های تخصصی شامل:

حافظه کاری :ان بک N-BACK

توجه و تمرکز: IVA

عملکرد پیوسته: CPT

آزمون CANTAB

توجه پایدار ART

و…

همچنین ،این مرکز بخش های آموزشی در زمینه های مختلف نوروتراپی و آزمون های تخصصی همراه با تفسیر  هم ارائه می دهد

که در این راستا تمامی علاقه مندان و دانشجویان رشته مختلف روانشناسی علوم اعصاب کاردرمانگران و… می تواند با پرداخت هزینه از خدمات آموزشی این مرکز بهره مند شوند